WOLONTARIAT

Rada Wolontariatu – rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Milena Katzer, klasa 8 b
Zastępca: Marta Morawska, klasa 8 d
Pozostali członkowie:
Klasa 6 a: Dorota Słowi
Klasa 6 b: Alan Gut
Klasa 6 c: Natalia Zduniak
Klasa 6 d: Olga Samujło
Klasa 6 e: Aleksandra Betlejewicz
Klasa 7 a: Klara Duczymińska
Klasa 7 b: Nina Borowczyk
Klasa 7 c: Julia Sadowska
Klasa 7 d: Zuzanna Wiśniewska
Klasa 8 a: Aleksandra Ksieniewicz
Klasa 8 c: Hanna Zakrzewska


Zasady organizacji wolontariatu w SP 12 w Gdyni

 1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając im udział w działaniach z zakresu wolontariatu.
 2. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 3. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego prowadzi Samorząd Uczniowski (rada wolontariatu) w porozumieniem z Dyrektorem Szkoły.
 4. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu Szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.
 5. Radę wolontariatu tworzą uczniowie z klas 6-8 (po jednym przedstawicielu z klasy).
 6. W szkole powołuje się z grona pedagogicznego koordynatora do spraw wolontariatu, który wspiera wolontariuszy w swych działaniach (p. Anna Wicek i p. Dorota Furgalska).
 7. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń po ukończeniu 12. roku życia po uzyskaniu pisemnej zgody co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna.
 8. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
 9. W naszej szkole wolontariusze mogą działać zarówno na rzecz wspólnoty szkolnej (wolontariat wewnętrzny), jak i poza nią na rzecz środowiska lokalnego (wolontariat zewnętrzny).
 10. Przykładowe działania w ramach wolontariatu wewnętrznego: pomoc w nauce, pomoc w biegu Zaruskiego, organizowanie imprez dla młodszych uczniów w ramach pracy biblioteki, sędziowanie na zawodach pływackich, pomoc w świetlicy i oddziałach przedszkolnych.
 11. Sprawdzone i honorowane przez szkołę formy wolontariatu zewnętrznego: akcje dla gdyńskiego hospicjum (sprzedaż kalendarzy, rozdawanie ulotek, zbieranie pieniędzy – listopad i kwiecień), WOŚP (każdy sam się rejestruje za zgodą rodzica) i pomoc w organizacji imprezy Parkrun (biegi organizowane co sobotę na bulwarze).
 12. Uczeń na koniec klasy 8 otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie (za całokształt pracy w szkole). Jeśli suma godzin będzie równa lub większa od 25, uczeń dodatkowo otrzymuje 3 punkty na świadectwie – bardzo przydatne w rekrutacji do szkoły średniej.
 13. Wychowawcy klas 6 i 7 na koniec roku szkolnego otrzymają podsumowanie godzin wolontariatu swojej klasy, które będzie przechowywane w teczce wychowawcy.
 14. Pochwały za każdą akcję będą wpisywane na bieżąco w e-dzienniku zgodnie z WZO.
 15. Wszelkie informacje o wolontariacie będą umieszczane na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim oraz na profilu szkoły na fb i stronie internetowej.

Informacja

Informujemy, że ze względu na sytuację pandemiczną w roku szkolnym 2020/2021 uczniom klas 8:

 • będziemy honorować wszystkie formy wolontariatu zewnętrznego (nie tylko te, które są wymienione w punkcie 11 „Zasad organizacji wolontariatu w SP 12 w Gdyni „);
 • obniżamy sumę wypracowanych godzin z 25 na 20 w celu uzyskania dodatkowych 3 punktów na świadectwie.

Stowarzyszenie Nasze Orłowo

planuje przeprowadzić akcję porządkowania zabytkowych cmentarzy na Kolibkach oraz na Górze Donas (Dąbrowa). W czasie tej akcji będzie istniała możliwość zrealizowania wolontariatu przez uczniów klas VIII. Akcja odbywać się będzie na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad sanitarnych. Harmonogram prac:

13.03 – Kolibki,
20.03 – Góra Donas,
27.03 – Kolibki,
10.04 – Kolibki,
17.04 – Góra Donas,
24.04 – Kolibki.

Pracować będziemy w godz. 12.00 – 18.00. Nie trzeba brać udziału we wszystkich akcjach, aby otrzymać zaświadczenie, jednak rozpoczęcie wolontariatu będzie możliwe wyłącznie na pierwszej akcji. W wolontariacie mogą zgodnie z przepisami polskiego prawa uczestniczyć wszystkie osoby, jednak my, zgodnie z polityką stowarzyszenia, dopuszczamy osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. 13-18 lat) oraz osoby pełnoletnie. W szczególnych przypadkach
dopuszczamy osoby młodsze.

W ramach współpracy zostanie zawarta umowa pomiędzy stowarzyszeniem a wolontariuszem i jego opiekunami prawnymi (oboma), do której sporządzona będzie w formie załącznika ewidencja godzin. Prosimy obowiązkowo o zgłoszenie się wcześniej mailowo na adres: kontakt@naszeorlowo.pl w celu zawarcia umowy oraz przekazania regulaminu wolontariatu.

Wolontariuszom zostanie przydzielony opiekun wolontariatu z ramienia stowarzyszenia, który będzie koordynował przebieg współpracy.

Po zakończonym wolontariacie stowarzyszenie wystawi zaświadczenie odbycia wolontariatu opatrzone pieczęcią stowarzyszenia na żądanie wolontariusza.

Z poważaniem,
Adam Stelmaszewski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nasze Orłowo


Poniżej poradnik jak zostać wolontariuszem 29. Finału WOŚP

Jak zostać wolontariuszem 29. Finału WOŚP


WOLONTARIUSZ AKCYJNY POSZUKIWANY!

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni poszukuje wolontariuszy od 12 roku życia do Kwesty Listopadowej. Więcej dowiesz się pod linkiem

Wolontariusz poszukiwany

UWAGA! PILNE!

Ze względu na panująca sytuację epidemiczną i z przyczyn niezależnych od hospicjum WOLONTARIAT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY podczas kwesty listopadowej w dniach 30.10 do 2.11. br. ZOSTAJE ODWOŁANY
Dziękujemy za chęć pomocy i zapraszamy na kolejne akcje.