WOLONTARIAT

Rada Wolontariatu – rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca: Julia Sadowska 8c

Zastępca: Paweł Siudakiewicz 8a

Pozostali członkowie:

Jakub Braciszewicz 7a
Milena Zalewska 7b
Natalia Zduniak 7c
Szymon Rekowski 7d
Paweł Jaszczuk 7e
Paulina Jaszczuk 8b
Zuzanna Wiśniewska 8d

 


Zasady organizacji wolontariatu w SP 12 w Gdyni

 1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając im udział w działaniach z zakresu wolontariatu.
 2. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 3. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego prowadzi Samorząd Uczniowski (rada wolontariatu) w porozumieniem z Dyrektorem Szkoły.
 4. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu Szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.
 5. Radę wolontariatu tworzą uczniowie z klas 7-8 (po jednym przedstawicielu z klasy).
 6. W szkole powołuje się z grona pedagogicznego koordynatora do spraw wolontariatu, który wspiera wolontariuszy w swych działaniach (p. Magdalena Thiel-Sawczuk i p. Dorota Furgalska).
 7. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń po ukończeniu 12. roku życia po uzyskaniu pisemnej zgody co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna.
 8. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
 9. W naszej szkole wolontariusze mogą działać zarówno na rzecz wspólnoty szkolnej (wolontariat wewnętrzny), jak i poza nią na rzecz środowiska lokalnego (wolontariat zewnętrzny).
 10. Przykładowe działania w ramach wolontariatu wewnętrznego: pomoc w nauce, pomoc w biegu Zaruskiego, organizowanie imprez dla młodszych uczniów w ramach pracy biblioteki, sędziowanie na zawodach pływackich, pomoc w świetlicy i oddziałach przedszkolnych.
 11. Sprawdzone i honorowane przez szkołę formy wolontariatu zewnętrznego: akcje dla gdyńskiego hospicjum (sprzedaż kalendarzy, rozdawanie ulotek, zbieranie pieniędzy – listopad i kwiecień), WOŚP (każdy sam się rejestruje za zgodą rodzica), pomoc
  w organizacji imprezy Parkrun (biegi organizowane co sobotę na bulwarze) oraz wolontariat dla MOPS.
 12. Dopuszcza się inne formy wolontariatu zewnętrznego pod warunkiem, że będą
  zaakceptowane przed jego rozpoczęciem przez dyrekcję, opiekunów wolontariatu i radę wolontariatu.
 13. Uczeń na koniec klasy 8 otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie (za całokształt pracy w szkole). Jeśli suma godzin będzie równa lub większa od 20, uczeń dodatkowo otrzymuje 3 punkty na świadectwie – bardzo przydatne w rekrutacji do szkoły średniej.
 14. Wychowawcy klas 7 na koniec roku szkolnego otrzymają podsumowanie godzin wolontariatu swojej klasy, które będzie przechowywane w teczce wychowawcy.
 15. Pochwały za każdą akcję będą wpisywane na bieżąco w Dzienniku Elektronicznym zgodnie z kryteriami oceniania zachowania zawartymi w Statucie Szkoły przez opiekunów wolontariatu.
 16. Wszelkie informacje o wolontariacie będą umieszczane na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim oraz na profilu szkoły na fb i stronie internetowej.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni poszukuje wolontariuszy do Kwesty Listopadowej, która odbędzie się w dniach 29.10. – 2.11.2021 r. na czterech cmentarzach komunalnych; w Gdyni: Witomino, Spokojna, Kosakowo oraz w Rumi ul. Górnicza.

Zapisów można dokonać drogą elektroniczną wyłącznie z rodzicami lub opiekunami prawnymi: https://forms.gle/Zc6wBMM11Bjy7xxf8 do dnia 26.10.2021 r. Wpisanie się wolontariusza na listę zobowiązuje go do obecności na kweście. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku dużej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo do zmiany dnia lub godziny kwestowania po uprzednim uzgodnieniu z wolontariuszem. Hospicjum nie potwierdza zgłoszenia telefonicznie ani mailowo. Wszelkie informacje na temat kwesty: www.facebook.com/HospicjumGdynia

Koordynatorzy akcji: Justyna Januka 501-769-915, Zdzisław Januka 795-387-947Zeszłoroczne akcje porządkowania cmentarzy, w ramach których był organizowany wolontariat dla uczniów klas VIII okazał się ogromnym sukcesem. Zapraszamy na kolejną edycję wolontariatu, w ramach którego uczniowie porządkować będą gdyńskie cmentarze na Kolibkach i Górze Donas.

Szczegółowe informacje na ten temat, w tym regulamin, dostępne są na stronie naszeorlowo.pl/wolontariat.

Ze względu na konieczność zawarcia umowy chętni do wolontariatu mają obowiązek zgłosić się wcześniej mailowo.

Zasady przetwarzania danych osobowych: https://naszeorlowo.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/


Startuje akcja sprzedaży kalendarzy dla hospicjum pod kościołami na Witominie:

 • 19 września 2021 r. w parafii pw. Św. Maksymiliana,
 • 26 września 2021 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przyłączenia się w ramach wolontariatu.


Dnia18 września 2021 r. w godzinach 9.30-14.30 na terenie naszej szkoły odbędzie się festyn rekreacyjno-sportowy.

Chętnych wolontariuszy zapraszamy na spotkanie organizacyjne we wtorek 14 września o godzinie 15:30 przy sali gimnastycznej.


W dniach 4-5 września 2021 r w godzinach 9:00-15:00 istnieje możliwość realizacji wolontariatu podczas biegu Runmageddon Gdynia Kolibki.

Wolontariat organizowany jest przez Fundację Runmageddon.

Lokalizacja biegu: Gdynia – Park Kolibki, al. Zwycięstwa 291

Proponowana strefa do obstawienia: Strefa Kids – obszar biegu dla dzieci

Pomoc w strefie Kids polega na obstawieniu trasy biegu dla dzieci w wieku 4-11 lat. Przy każdej przeszkodzie będzie stał co najmniej jeden Wolontariusz, który ma za zadanie wyjaśnić zawodnikom jak pokonać przeszkodę oraz ewentualnie pomóc w jej pokonaniu. Wszystkie zasady oraz instrukcja obsługi wyznaczonego stanowiska zostanie przedstawione młodzieży w ciągu dnia Wolontariatu na specjalnej odprawie.

Jest to strefa, która szczególnie przypada do gustu naszym młodym Wolontariuszom, ponieważ jest na niej dużo zabawy i śmiechu 🙂

Wolontariusz ma zapewnione:

– całodzienne wyżywienie
– koszulkę oraz bandankę Runmageddon
– zniżki na start lub bony na odzież
– procesjonalną opiekę organizatorską
– ubezpieczenie NNW
– zaświadczenie o odbytym wolontariacie

Chęć udziału w Wolontariacie można zgłosić na 2 sposoby:

– przez stronę www.runmageddon.pl/wolontariat
– telefonicznie pod numerem 530 650 267