SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY „KOTYLION”

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „KOTYLION”
W ZWIĄZKU Z ROCZNICĄ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ

NIEPODLEGŁOŚCI.

 

REGULAMIN KONKURSU

  • 1.Cele konkursu.

1) Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do barw narodowych.

2) Uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

3) Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej

dzieci.

4) Czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej

twórczości plastyczno- technicznej.

  • 2.Organizator konkursu.

1) Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni.

  • 3.Uczestnicy konkursu.

1) Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV –VIII.

2) Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę konkursową.

  • 4.Praca konkursowa.

1) Praca konkursowa to kotylion w barwach narodowych.

2) Technika: dowolna.

3) Każda praca powinna posiadać dołączoną czytelną informację

zawierającą:

1) Imię, nazwisko oraz klasę.

2) Termin składania prac upływa 06.11.2019r.

  • 5.Rozstrzygnięcie konkursu.

1) Komisję konkursową tworzą nauczyciele techniki.

2) Komisja konkursowa dokona oceny oraz przyzna nagrody rzeczowe

za 3 najlepsze prace w dwóch kategoriach:

  1. a) klasy IV-VI,
  2. b) klasy VII-VIII.

3.Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej

szkoły oraz na wystawie.

4) Kryteria oceny: zgodność z tematem, kreatywność, oryginalność,

estetyka wykonania.

5) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści

niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych uczestników konkursu oraz wykorzystanie prac do ich

upublicznienia.

  1. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka

wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników

konkursu, również na stronach internetowych Organizatora.

7) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac.

8) Prace uczniów przechodzą na własność Organizatora.

Anna Dęby

Anna Jabłońska

Post Author: Magdalena Gołyszny