REKRUTACJA DO KLAS I


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo
Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni w roku szkolnym 2020/2021  znajduje się na drzwiach wejściowych do szkoły.

Druki „potwierdzenie woli” można pobrać ze strony internetowej szkoły i przesłać na adres: sekretariat@sp12gdynia.edu.pl lub wypełnić na miejscu
w szkole i wrzucić do skrzynki z napisem „potwierdzenie woli”, która znajduje się przy wejściu do szkoły
Dokument należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 05.06-15.06.2020r.

 

Uwaga!

Zdjęcie do legitymacji należy donieść do dnia 30.06.2020r. i wrzucić do skrzynki z napisem „potwierdzenie woli” (prosimy, aby podpisane zdjęcie znajdowało w kopercie).

Potwierdzenie woli- klasa I


Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Gdynia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni rozpocznie się 6 maja 2020 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 371/2019/VIII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2020 r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021  w Gdyni

 


 Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

www.gdynia.pl/rekrutacja

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 18 maja od godz. 12.00 do 22 maja 2020 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Przebieg rekrutacji uzupełniającej:   

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany:

– wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wydrukować go i podpisać,

– wydrukować i podpisać oświadczenia potwierdzające wybór wskazanych we wniosku  kryteriów,

następnie przesłać dokumenty w formie skanów na adres e-mail placówki pierwszego wyboru najpóźniej do 22 maja do godz. 16.00. W późniejszym czasie będzie można uzupełnić dokumentację w postaci papierowej.

Wniosek_2020_rekrutacja_uzupełniająca – plik word

Wniosek_2020_rekrutacja_uzupełniająca – plik pdf

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – wolne miejsca

WAŻNE: Rodzice, którzy nie mają możliwości wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i przesłania ich w formie

online powinni bezpośrednio skontaktować się z przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 28 maja o godz. 15.00 – będą dostępne listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy dzieci niezakwalifikowanych.

do 2 czerwca do godz. 17.00 rodzice muszą potwierdzić (online, telefonicznie) chęć zapisu dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia w terminie oznacza rezygnację z miejsca!

5 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 – będą dostępne listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:

  • logując się na stronie internetowej dla rodziców
  • kontaktując się z placówką pierwszego wyboru (telefon, e-mail)

 

Zasady przyjęć do klas I w Szkole Podstawowej nr 12

na rok szkolny 2020/2021

W dniach 06 maja 2020 r. – 29 maja 2020 r. trwać będzie rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdynia, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2203, 2245),
  • Zarządzenie nr 1900/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2020 r.

Informacje ogólne

1.        Do klas I przyjmowane są:

  • Dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • Dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  • Dziecko, które w roku szkolnym 2019/2020 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym SP 12 jest przyjmowane do klasy I  bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgłoszenia, które będzie dostępne na stronie szkoły od 6 maja 2020 r.  do 29 maja 2020 r. do godz. 15:00

2.       Klauzula informacyjna RODO

Informacje szczegółowe – dla dzieci z rejonu obowiązuje druk „Zgłoszenie”.

1.      Dziecko, które w roku szkolnym 2019/2020 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym SP 12 jest przyjmowane do klasy I  bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, na podstawie druku zgłoszenia, który będzie dostępny na stronie  szkoły od 6 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. do godz. 15:00

2.      Pozostałe  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – zarówno 6-, jak i 7-letnie  przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu, na podstawie druku zgłoszenia, który będzie dostępny na stronie  szkoły
od 6 maja 2020 r.

3.       Rodzice mogą składać zgłoszenie: ZGŁOSZENIE-DRUK DO POBRANIA

a) mailowo (skan z podpisem rodziców/ opiekunów) tylko na adres: sekretariat@sp12gdynia.edu.pl

b) w szkole do skrzynki, która będzie ustawiona na stole przy dyżurce pań woźnych
UZUPEŁNIONE WNIOSKI PROSZĘ WRZUCAĆ DO SKRZYNKI W KOPERCIE/ KOSZULCE

c)  w szkole obok naszej skrzynki będą dostępne druki do wypełnienia.

 

Informacje szczegółowe – dla dzieci spoza rejonu obowiązuje druk „Wniosek”.

  1. Dzieci spoza  obwodu mogą być przyjęte do SP 12 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w terminie od 06.05.2020 r. na podstawie złożonego wniosku.
  2. Rodzice mogą składać wnioskiWNIOSEK – DRUK DO POBRANIA

a) mailowo (skan z podpisem rodziców/ opiekunów) tylko na adres: sekretariat@sp12gdynia.edu.pl

b) w szkole do skrzynki, która będzie ustawiona na stole przy dyżurce pań woźnych.
UZUPEŁNIONE WNIOSKI PROSZĘ WRZUCAĆ DO SKRZYNKI W KOPERCIE/ KOSZULCE

c)  w szkole obok naszej skrzynki będą dostępne druki do wypełnienia.