REKRUTACJA DO KLAS I

 

Zasady przyjęć do klas I w Szkole Podstawowej nr 12

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdynia, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

·         ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

·         ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35)

·         Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

Informacje ogólne

1.        Do klas I przyjmowane są:

·         Dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,

·         Dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Informacje szczegółowe

2.      Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym SP 12 jest przyjmowane do klasy I na wniosek rodziców bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek ( druk „zgłoszenia” w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 marca 2018 r.

3.      Pozostałe  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – zarówno 6-, jak i 7-letnie  przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu, na podstawie druku „zgłoszenia”.

4.      Dzieci spoza  obwodu mogą być przyjęte do SP 12 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w terminie od 30.03.2018 r. na podstawie złożonego wniosku.  

·         26.03.2018r. rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2018/2019.

·         30.03.2018r.  rusza rekrutacja do klas I na rok szkolny 2018/2019.

W razie jakichkolwiek trudności w rejestracji elektronicznej ucznia, problemach lub wątpliwościach odnośnie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 – zapraszamy do sekretariatu

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 prowadzonych przez Gminę Gdynia

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

               rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.  

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30 marca 2018 r.

do  27 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

 

od  30 marca 2018 r.

do 27 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

od  30 marca 2018 r.

do 20 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

od  28 maja 2018 r.

do 5 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

od  4 maja 2018 r.

do 5 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

2

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

od  7 maja 2018 r.

do 11 maja 2018 r.

 

 

25 kwietnia 2018 r.

 

 

 

11 czerwca 2018 r.

 

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

14 maja 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

30 kwietnia 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

 

12 czerwca 2018 r.

o godz.12.00

 

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych

21  maja 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

 

7  maja 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

 

9 czerwca 2018 r.

o godz.12.00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

 

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych

25 maja 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

14 maja 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

 

28 czerwca 2018 r.

o godz.12.00

 

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami,

           

x

 

30 sierpnia 2018 r.

o godz.12.00

PODANIE – KWESTIONARIUSZ
ZGŁOSZENIE

Zasady przyjęć do klas I w Szkole Podstawowej nr 12

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdynia, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

·         ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

·         ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35)

·         Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

Informacje ogólne

1.        Do klas I przyjmowane są:

·         Dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,

·         Dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Informacje szczegółowe

2.      Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym SP 12 jest przyjmowane do klasy I na wniosek rodziców bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoWniosek ( druk „zgłoszenia” w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 marca 2018 r.

3.      Pozostałe  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – zarówno 6-, jak i 7-letnie  przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu, na podstawie druku „zgłoszenia”.

4.      Dzieci spoza  obwodu mogą być przyjęte do SP 12 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w terminie od 30.03.2018 r. na podstawie złożonego wniosku.  

·         26.03.2018r. rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2018/2019.

·         30.03.2018r.  rusza rekrutacja do klas I na rok szkolny 2018/2019.

W razie jakichkolwiek trudności w rejestracji elektronicznej ucznia, problemach lub wątpliwościach odnośnie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 – zapraszamy do sekretariatu

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 prowadzonych przez Gminę Gdynia

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

               rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.  

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30 marca 2018 r.

do  27 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

 

od  30 marca 2018 r.

do 27 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

od  30 marca 2018 r.

do 20 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

od  28 maja 2018 r.

do 5 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

od  4 maja 2018 r.

do 5 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

2

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

od  7 maja 2018 r.

do 11 maja 2018 r.

 

 

25 kwietnia 2018 r.

 

 

 

11 czerwca 2018 r.

 

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

14 maja 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

30 kwietnia 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

 

12 czerwca 2018 r.

o godz.12.00

 

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów 
do oddziałów dwujęzycznych

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych

21  maja 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

 

7  maja 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

 

9 czerwca 2018 r.

o godz.12.00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

 

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych

25 maja 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

14 maja 2018 r.

o godz. 12.00

 

 

 

28 czerwca 2018 r.

o godz.12.00

 

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami,

           

x

 

30 sierpnia 2018 r.

o godz.12.00