KALENDARZ

LP. TREŚĆ ZADANIA
ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI
     1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Spotkania uczniów
z wychowawcami – zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (Statut, WZO, regulaminy); informacja o terminie odbioru podręczników szkolnych, omówienie stroju szkolnego, aktualne listy uczniów
dyrektor, wychowawcy 02.09. poniedziałek
godz. 9.00
     2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 02 – 04.09 (środa, czwartek, piątek)
     3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dyrektor, wicedyrektorzy wrzesień
    4. Zebranie z rodzicami Nr 1 wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 9.09 (środa)

10.09 (czwartek)

    5. Przegląd i prolongata legitymacji szkolnych- gospodarz klasy składa rano komplet legitymacji całej klasy i odbiera tego samego dnia wychowawca – uzgadnia z sekretariatem 14.09. –  18.09.
     6. Zakończenie wpisów do e-dzienników, oddanie klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych, planów adaptacyjnych klas 1 i 4 SP,  planów pracy zespołów wychowawcy, nauczyciele 25.09. (piątek)
 7. Dzień Edukacji Narodowej.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wg zarządzenia SU, dyrektor, wicedyrektorzy 14.10. (środa)
  8. Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy dyrektor 01.11. (niedziela)
  9. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych SU, dyrektor 02.11. (poniedziałek)
  10. Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od pracy dyrektor 11.11 (środa)
  11. Zebranie  z rodzicami nr 2 nauczyciele 18.11. ( środa)
  12. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna wg zarządzenia dyrektor listopad
  13. Wystawienie przewidywanych ocen za I okres ze wszystkich przedmiotów oraz  nieodpowiednich lub nagannych z zachowania nauczyciele + wychowawcy do 21.12. (poniedziałek) do 16:00
  14. Konsultacje z rodzicami  wg zarządzenia – wezwanie rodziców uczniów zagrożonych i uzyskanie pisemnego poświadczenia zapoznania się z ocenami ( dołączyć do teczki wychowawcy) dyrektor, wicedyrektorzy 22.12.( wtorek)
  15. Spotkania świąteczne z wychowawcą, Jasełka. wychowawcy 22.12. (wtorek)
  16. Zimowa przerwa świąteczna MEN od 23.12 – 31.12.
ROK 2021
  17. Nowy Rok – dzień wolny od pracy MEN 01.01.(piątek)
  18. Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy MEN 06.01 (środa)
  19. Wystawienie ocen śródrocznych, poinformowanie uczniów i rodziców wg zasad obowiązujących w Statucie nauczyciele do 22.01.(piątek) do 16.00
  20. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rad Pedagogicznych wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 25.01. (poniedziałek)klasy 1-3 SP

26.01.( wtorek) klasy 4-8

  21. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację śródroczną i podsumowujące pracę szkoły w I okresie wg zarządzenia dyrektor,wicedyrektorzy 27.01.(środa)
  22. Zebranie Nr 3 wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 28.01.(czwartek)
II OKRES ( od 03.02.2020)
FERIE ZIMOWE wg zarządzenia Kuratora Oświaty 01.02. – 12.02.
  23. Dzień Otwarty Szkoły zespół ds. promocji 03.03 (środa)
  24. Zebrania z rodzicami  nr 4 wg zarządzenia

zebrania dla klas 8, konsultacje dla klas 1-7

dyrektor, wicedyrektorzy 24.03. (środa)
  25. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA MEN 01.04. – 06.04.
 26. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY wg zarządzenia; dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów SP dyrektor, wicedyrektor,

CKE

25.05.–27.05.
  27. Wydanie zaświadczeń o gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej wychowawcy P1, P2, P3 do 23.04. (piątek)
  28. 1 maja – dzień wolny od pracy dyrektor 01.05. (sobota)
  29. Święto Konstytucji  – dzień wolny od pracy MEN, dyrektor 03.05. (poniedziałek)
  30. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych i końcowych oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania. nauczyciele, wychowawcy do 14.05. (piątek) do godz. 16.00
  31. Zebranie z rodzicami nr 5 wg zarządzenia dyrektor 19.05. (środa)
  32. Boże Ciało – dzień wolny od pracy MEN, dyrektor 03.06. (czwartek)
 33. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych MEN, dyrektor 04.06. (piątek)
 34. Wystawienie ocen rocznych i końcowych, poinformowanie uczniów i zawiadomienie rodziców przez wychowawców  wg zasad zawartych w Statucie nauczyciele, wychowawcy do 14.06. (poniedziałek) do 16.00
  35. Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub rodzic 14.06. do g.1500
  36. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rady Pedagogicznej wg zarządzenia wicedyrektorzy 15.06.(wtorek)

16.06. (środa)

  37. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację roczną wyników nauczania i zachowania dyrektor 17.06. (czwartek)
  38. Oddanie świadectw i dyplomów do podpisu dyrektora wychowawcy 21.06. – 23.06.
  39. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy 25.06. (piątek)
  40. Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020 dyrektor 28.06.(poniedziałek)
  41. Egzaminy poprawkowe wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy sierpień