KALENDARZ

LP. TREŚĆ ZADANIA
ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI
1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Spotkania uczniów
z wychowawcami – zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (Statut, WZO, regulaminy); informacja o terminie odbioru podręczników szkolnych, omówienie stroju szkolnego, aktualne listy uczniów
dyrektor,
wychowawcy
04.09 (poniedziałek) godz. 09.30
2. Uroczystość pasowania uczniów klas 1 połączona z inauguracją roku szkolnego. dyrektor,
wychowawcy
04.09 (poniedziałek) godz. 10.30
3. Zebranie z rodzicami nr 1 wg zarządzenia dyrektor,
wychowawcy
14.09 (czwartek)
4. Przegląd i prolongata legitymacji szkolnych – gospodarz klasy składa rano komplet legitymacji całej klasy i odbiera tego samego dnia wychowawca – uzgadnia z sekretariatem 18.09 – 22.09
5. Zakończenie wpisów do e-dzienników, oddanie klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych, planów adaptacyjnych klas 1 i 4 SP,  planów pracy zespołów wychowawcy,
nauczyciele
29.09 – 13.10
6. Dzień Edukacji Narodowej MEiN 14.10 (sobota)
7. Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy MEiN 01.11 (środa)
8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 02.11 – 03. 11 (czwartek, piątek)
9. Święto Odzyskania Niepodległości MEiN 11.11 (sobota)
10. Zebranie  z rodzicami nr 2 nauczyciele 15.11 (środa)
11. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych na I okres z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych zachowania, poinformowanie uczniów i rodziców/opiekunów nauczyciele,
wychowawcy
do 19.12 (wtorek)
12. Konsultacje z rodzicami  wg zarządzenia – wezwanie rodziców uczniów zagrożonych i uzyskanie pisemnego poświadczenia zapoznania się z ocenami (dołączyć do teczki wychowawcy) dyrektor,
wicedyrektorzy
20.12 (środa)
13. Spotkania świąteczne z wychowawcą, Jasełka wychowawcy 22.12 (piątek)
14. Zimowa przerwa świąteczna MEiN 23.12 – 31.12
  ROK 2024    
15. Nowy Rok – dzień wolny od pracy MEiN 01.01 (poniedziałek)
16. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 02.01 (wtorek)
17. Święto Trzech Króli MEiN 06.01 (sobota)
18. Wystawienie ocen śródrocznych, poinformowanie uczniów i rodziców wg zasad obowiązujących w Statucie Szkoły nauczyciele do 19.01 (piątek)
19. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rad Pedagogicznych wg zarządzenia dyrektor,
wicedyrektorzy
23.01 (wtorek)
20. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację śródroczną dyrektor,
wicedyrektorzy
23.01 (wtorek)
21. Zebranie nr 3 wg zarządzenia dyrektor,
wicedyrektorzy
24.01 (środa)
22. FERIE ZIMOWE MEiN 29.01 – 11.02
23. Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I okresie dyrektor wg zarządzenia
24. Dzień Otwarty Szkoły zespół ds.
promocji
06.03 (środa)
25. Wiosenna przerwa świąteczna MEiN 28.03 – 02.04
26. Konsultacje  z rodzicami uczniów klas 1-7, zebranie  z rodzicami w kl 8 dyrektor,
wicedyrektorzy
17.04 (środa)
27. Wydanie zaświadczeń o gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej wychowawcy
OP1, OP2
do 26.04 (piątek)
28. 1 maja – dzień wolny od pracy MEiN 01.05 (środa)
29. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 02.05 (czwartek)
30. Święto Konstytucji  – dzień wolny od pracy MEiN 03.05 (piątek)
31. Egzamin ósmoklasisty wg zarządzenia; dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów klas 1-7 SP dyrektor,
wicedyrektor,
CKE
14.05 – 16.05
(wtorek-czwartek)
32. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych na II okres z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych zachowania, poinformowanie uczniów i rodziców/opiekunów nauczyciele,
wychowawcy
do 20.05 (poniedziałek)
33. Zebranie z rodzicami nr 5 wg zarządzenia dyrektor 22.05 (środa)
34. Święto Szkoły – festyn Rada Dzielnicy czerwiec
35. Boże Ciało – dzień wolny od pracy MEiN 30.05 (czwartek)
36. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dyrektor 31.05 (piątek)
37. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych i końcowych, poinformowanie uczniów i rodziców/opiekunów wg zasad zawartych w Statucie nauczyciele,
wychowawcy
do 11.06 (wtorek)
38. Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub rodzic 17.06 do godz. 1500
39. Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej wg zarządzenia dyrektor,
wicedyrektorzy
18.06 (wtorek)
40. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację roczną wyników nauczania i zachowania dyrektor,
wicedyrektorzy
18.06 (wtorek)
41. Oddanie świadectw i dyplomów do podpisu dyrektora wychowawcy 18.06 – 19.06
42. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dyrektor,
wicedyrektorzy, wychowawcy
21.06 (piątek)
43. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2023/2024 dyrektor 24.06 (poniedziałek)
44. Rozliczenie nauczycieli z dokumentacji szkolną (wpisy do e-dziennika, arkusze ocen, sprawozdania…) nauczyciele,
wychowawcy
28.06 – 05.07
45. Przerwa wakacyjna MEiN od 01.07
46. Egzaminy poprawkowe wg zarządzenia wicedyrektorzy sierpień
47. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dyrektor sierpień
48. Posiedzenia zespołów nauczycielskich przewodniczący zespołów  sierpień