ZASADY WEJŚĆ I WYJŚĆ OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12

Zasady wejść i wyjść obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 12 im. gen. M. Zaruskiego w Gdyni

 1. Wejście do szatni dla wychowanków oddziałów przedszkolnych, uczniów korzystających z opieki świetlicowej lub przychodzących na zajęcia z nauczycielami zostaje otwarte od 6.00.
 2. Przed 1h lekcyjną szatnie dla uczniów klas 4-8 SP otwierane są od 7.40. Wyjątek stanowią  dzieci korzystające z opieki świetlicowej, którym panie woźne umożliwiają  wejście do szkoły.
 3. Przed 2h lekcyjną szatnie otwierane są od 8.40.
 4. O godz. 9.00 panie szatniarki zamykają drzwi do obu szatni.
 5. W przypadku spóźnienia, uczniowie klas 1-3 SP wpuszczani są do szatni i kierują się na lekcje do swoich klas. Decyzję o odprowadzeniu dziecka do sali podejmują rodzice/opiekunowie.
 6. Uczniowie klas 4-8 SP, którzy spóźnią się na lekcje, zostaną wpuszczeni do szatni i mają obowiązek niezwłocznie udać się na swoje lekcje.
 7. Nauczyciel klas 4-8 SP, którego klasa/grupa kończy lekcję sprowadza uczniów do szatni, pozostaje z nimi i sprawuje opiekę.
 8. Nauczyciele klas 1-3, sprowadzają uczniów do szatni, gdzie oczekują na nich rodzice. Dzieci, które nie zostały odebrane przez opiekunów, odprowadzane są przez wychowawcę do świetlicy. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy mają zgodę na samodzielny powrót do domu.
 9. Każdy rodzic/ opiekun lub inna upoważniona osoba, która przyjdzie odebrać dziecko w czasie zajęć lub ze świetlicy,  zgłasza ten zamiar portierowi w okienku i oczekuje w przedsionku. Tożsamość zgłaszających się po odbiór dziecka jest weryfikowana przez portiera na podstawie listy osób upoważnionych przez rodziców. Portier kontaktuje się telefonicznie z odpowiednimi osobami, które wypuszczają lub odprowadzają dziecko do szatni.
 10. Po godz. 15.30 rodzice/opiekunowie mogą osobiście odbierać dzieci ze świetlicy.
 11. Każdy interesant, zanim wejdzie do szkoły, zgłasza się do portiera, podaje cel wizyty, wpisuje się do księgi wejść, otrzymuje identyfikator z napisem „Gość”.  W przypadku wątpliwości co do intencji gościa, portier może skontaktować się z sekretariatem, dyrekcją, świetlicą, p. pielęgniarką.
 12. Drzwi prowadzące z dolnego holu klas 1-3 SP na krytą pływalnię są zamknięte. Będą otwierane i zamykane tylko przez nauczycieli prowadzących zajęcia na basenie lub nauczycieli sprawujących opiekę nad klasą/grupą.
 13. Obowiązujący w szkole tryb zwalniania uczniów z pojedynczych lub części lekcji oraz wzór pisemnego zwolnienia znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Gdynia, 02.09.2019 r.

Post Author: Maria Bohn