REKRUTACJA DO KLAS I

Dzieci z rejonu szkoły

 

Zasady przyjęć do klas I w Szkole Podstawowej nr 12

na rok szkolny 2020/2021

W dniach 25.03.2019 r.  – 26 kwietnia 2019 r. trwać będzie rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdynia, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 •    ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2203, 2245),
 • Zarządzeniu Nr 371/2019/VIII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2020 r.

Informacje ogólne

1.        Do klas I przyjmowane są:

 • Dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • Dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Informacje szczegółowe

2.      Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym SP 12 jest przyjmowane do klasy I  bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek ( druk „zgłoszenia” w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 26 kwietnia 2019 r.

3.      Pozostałe  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – zarówno 6-, jak i 7-letnie  przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu, na podstawie druku „zgłoszenia”.

4.      Dzieci spoza  obwodu mogą być przyjęte do SP 12 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w terminie od 26.04.2019 r. na podstawie złożonego wniosku.  

W razie jakichkolwiek trudności w rejestracji elektronicznej ucznia, problemach lub wątpliwościach odnośnie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 – zapraszamy do sekretariatu

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Gdynia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni rozpocznie się 6 maja 2020 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 371/2019/VIII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2020 r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

PODANIE – KWESTIONARIUSZ
ZGŁOSZENIE


 

Dzieci spoza rejonu szkoły

 

Zasady przyjęć do klas I w Szkole Podstawowej nr 12

na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdynia, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2203, 2245),
 • Zarządzeniu Nr 371/2019/VIII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2019 r.

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:
 • Dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • Dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Informacje szczegółowe

 1. Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym SP 12 jest przyjmowane do klasy I na wniosek rodziców bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek ( druk „zgłoszenia” w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 26 kwietnia 2019 r.
 2. Pozostałe  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – zarówno 6-, jak i 7-letnie  przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu, na podstawie druku „zgłoszenia”.
 3. Dzieci spoza  obwodu mogą być przyjęte do SP 12 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w terminie od 26.04.2019 r. na podstawie złożonego wniosku.
 •  12.03.2019 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020.
 • 25.03.2019 r.  rozpoczyna się rekrutacja do klas I na rok szkolny 2019/2020.

W razie jakichkolwiek trudności w rejestracji elektronicznej ucznia, problemach lub wątpliwościach odnośnie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 – zapraszamy do sekretariatu

 

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę Gdynia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni rozpocznie się 25 marca 2019 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 371/2019/VIII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2019 r.


WNIOSEK
PODANIE – KWESTIONARIUSZ