RADA RODZICÓW

Rada Rodziców to społecznie działający organ na rzecz placówki. Rada składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, księgowej, protokolanta, komisji rewizyjnej oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców z poszczególnych klas. Działalnością Rady kieruje przewodniczący. Rada Rodziców wspiera szkołę w realizowaniu jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

********************************************************************************

Poniżej znajduje się oferta NNW grupowego ubezpieczenia dzieci – uczniów szkoły.

 Link do ubezpieczenia:

ubezpiecz dziecko

**************************************************************************************

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Na zebraniu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 12 w Gdyni w tajnym głosowaniu wybrano następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Bączek
Z-ca przewodniczącego Michalina Brzóska
Skarbnik Dagmara Poczobutt-Błaszczyk
Protokolant Anna Osińska
Księgowa Małgorzata Reinholz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Natalia Rekowska
Członek Komisji Rewizyjnej Krzysztof Gnutek
Członek Komisji Rewizyjnej  Judyta Falkowska-Baniak
Drodzy Rodzice!
Gorąco zachęcamy Was do wspólnej pracy w ramach Rady Rodziców oraz do finansowego wspierania działań na rzecz szkoły, do współpracy na rzecz swoich dzieci – uczniów tej szkoły.

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Wpłaty na Radę Rodziców są dla szkoły i jej uczniów ogromną pomocą. Pozwalają na podejmowanie wielu działań, które bez pomocy finansowej rodziców byłyby niemożliwe do zrealizowania. Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 100 zł na rodzinę. Można ją wpłacać bezpośrednio do skarbnika klasy, podczas dyżuru skarbnika Rady Rodziców w sekretariacie  lub na konto Rady Rodziców:

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!
Nr : 09124053541111001076265348
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdyni

Z zebranych funduszy duża kwota przeznaczona jest na nagrody dla uczniów (konkursy, wyniki w nauce, pasowanie na ucznia, koncert dla rodziców, nagrody dla absolwentów). Rada Rodziców udziela także dofinansowań do wycieczek, wyjść do kina czy teatru lub do udziału w zimowisku. Ogromna część wpływów przeznaczona jest na zakup książek i czasopism w bibliotece szkolnej. Finansujemy także zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, atlasy, tusze, sprzęt RTV, sprzęt nagłaśniający).

WPŁATY NA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ

Szkoła Podstawowa nr 12 posiada trzy pracownie komputerowe, z których korzystają uczniowie na lekcjach informatyki, kółkach oraz osoby przychodzące na zajęcia w ramach Otwartej Szkoły. Aby utrzymać pracownie na odpowiednim poziomie, zachęcamy wszystkich uczniów uczestniczących w lekcjach informatyki do dobrowolnego wpłacania po 5 zł na miesiąc. Wszystkie uzyskane w ten sposób pieniądze Rada Rodziców przeznacza na rozwój pracowni komputerowych w naszej szkole.

Dyżur Skarbnika Rady Rodziców:

  • pół godziny przed zebraniami rodziców
  • lub w terminach ogłoszonych w gablocie Szkoły

Proszę skarbników poszczególnych klas o wpłatę składek na RADĘ RODZICÓW oraz PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ na konto Rady Rodziców.
Proszę w tytule płatności podać, której klasy dotyczy wpłata oraz na jaki cel jest przeznaczona.

PONIŻEJ ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM RADY RODZICÓW