KONKURS NA LOGO SZKOŁY

REGULAMIN

Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj logo szkoły”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni im. gen. Mariusza Zaruskiego

Stawna 4/6

81-629 Gdynia

 

Osoby odpowiedzialne:

Paulina Zielińska – klasy 1-3 SP

Anna Jabłońska, Izabela Kwiatkowska – klasy 4-8 SP

 

Terminy:

 • Dostarczenie prac (do ww. nauczycieli): 30.11.2023 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 12.12.2023 r.
 • Wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu podsumowującego I półrocze roku szkolnego 2023/2024.

 

Kategorie wiekowe:

Trzy kategorie wiekowe:

 • klasy 1-3,
 • klasa 4-6,
 • klasy 7-8.

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
 • wyłonienie najlepszego graficznego symbolu będącego inspiracją do stworzenia logo dla SP12 w Gdyni.

 

Forma prezentacji pracy konkursowej:

 • Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu.
 • Logo powinno składać się: z sygnetu (znaku, symbolu graficznego) oraz logotypu (stylizacji literowej).
 • Uczestnik konkursu może zgłosić jeden projekt na formacie A4, A5 wykonany ręcznie, wybraną techniką plastyczną: kredki, flamastry, tusz, farby pastele olejowe, wycinanka w kształcie koła o minimalnej średnicy 15 cm.
 • Każdy projekt może być przedstawiony w wersji kolorowej lub czarno-białej.
 • Praca na konkurs musi być pracą własną.

 

Kryteria oceny:

 • zgodność elementów logo z nazwą szkoły i działalnością patrona,
 • budowa logo zgodna z podanymi powyżej wymogami dotyczącymi formy prezentacji,
 • czytelność i funkcjonalność logo oraz łatwość jego zapamiętania,
 • estetyka wykonania.

 

Nagrody:

 • Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, które będą uhonorowane nagrodami.
 • Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
 • Nagrody wręczone będą podczas apelu podsumowującego I półrocze roku szkolnego 2023/2024.
 • Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej szkoły i na szkolnym Facebooku.

 

Warunki dostarczania prac:

 • Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa.
 • Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie.
 • Prace dostarczone po terminie 30.11.2023r. nie będą oceniane przez jury.
 • Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu nagrodzonej pracy konkursowej.

 

Przetwarzanie danych osobowych.

 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni.
 • Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:

a) realizacji Konkursu,

b) wyłonienia zwycięzców Konkursu,

c) wręczenia nagród,

d) ogłoszenia i umieszczenia wyników na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.
 • Opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska i wizerunku na stronie internetowej oraz Facebooku Organizatora.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj logo szkoły”

Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni

 1. gen. Mariusza Zaruskiego

 

 

 

 

DANE AUTORA PRACY

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….…………

Wiek ………………….……………

Klasa ……………………………….

 

 

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

 

 

………………………….…

(data)

 

                                                                                                                                 ………………………….…

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

                                                                                                                                 ………………………….…

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Post Author: Magdalena Gołyszny