KALENDARZ

LP. TREŚĆ ZADANIA
ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI
1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Spotkania uczniów
z wychowawcami – zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (Statut, WZO, regulaminy); informacja o terminie odbioru podręczników szkolnych, omówienie stroju szkolnego, aktualne listy uczniów
dyrektor,
wychowawcy
04.09 (poniedziałek) godz. 09.30
2. Uroczystość pasowania uczniów klas 1 połączona z inauguracją roku szkolnego. dyrektor,
wychowawcy
04.09 (poniedziałek) godz. 10.30
3. Zebranie z rodzicami nr 1 wg zarządzenia dyrektor,
wychowawcy
14.09 (czwartek)
4. Przegląd i prolongata legitymacji szkolnych – gospodarz klasy składa rano komplet legitymacji całej klasy i odbiera tego samego dnia wychowawca – uzgadnia z sekretariatem 18.09 – 22.09
5. Zakończenie wpisów do e-dzienników, oddanie klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych, planów adaptacyjnych klas 1 i 4 SP,  planów pracy zespołów wychowawcy,
nauczyciele
29.09 – 13.10
6. Dzień Edukacji Narodowej MEiN 14.10 (sobota)
7. Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy MEiN 01.11 (środa)
8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 02.11 – 03. 11 (czwartek, piątek)
9. Święto Odzyskania Niepodległości MEiN 11.11 (sobota)
10. Zebranie  z rodzicami nr 2 nauczyciele 15.11 (środa)
11. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych na I okres z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych zachowania, poinformowanie uczniów i rodziców/opiekunów nauczyciele,
wychowawcy
do 19.12 (wtorek)
12. Konsultacje z rodzicami  wg zarządzenia – wezwanie rodziców uczniów zagrożonych i uzyskanie pisemnego poświadczenia zapoznania się z ocenami (dołączyć do teczki wychowawcy) dyrektor,
wicedyrektorzy
20.12 (środa)
13. Spotkania świąteczne z wychowawcą, Jasełka wychowawcy 22.12 (piątek)
14. Zimowa przerwa świąteczna MEiN 23.12 – 31.12
ROK 2024
15. Nowy Rok – dzień wolny od pracy MEiN 01.01 (poniedziałek)
16. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 02.01 (wtorek)
17. Święto Trzech Króli MEiN 06.01 (sobota)
18. Wystawienie ocen śródrocznych, poinformowanie uczniów i rodziców wg zasad obowiązujących w Statucie Szkoły nauczyciele do 19.01 (piątek)
19. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rad Pedagogicznych wg zarządzenia dyrektor,
wicedyrektorzy
23.01 (wtorek)
20. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację śródroczną i podsumowujące pracę szkoły w I okresie wg zarządzenia dyrektor,
wicedyrektorzy
23.01 (wtorek)
21. Zebranie nr 3 wg zarządzenia dyrektor,
wicedyrektorzy
24.01 (środa)
22. FERIE ZIMOWE MEiN 29.01 – 11.02
23. Dzień Otwarty Szkoły zespół ds.
promocji
06.03 (środa)
24. Wiosenna przerwa świąteczna MEiN 28.03 – 02.04
25. Konsultacje  z rodzicami uczniów klas 1-7, zebranie  z rodzicami w kl 8 dyrektor,
wicedyrektorzy
17.04 (środa)
26. Wydanie zaświadczeń o gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej wychowawcy
OP1, OP2
do 26.04 (piątek)
27. 1 maja – dzień wolny od pracy MEiN 01.05 (środa)
28. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 02.05 (czwartek)
29. Święto Konstytucji  – dzień wolny od pracy MEiN 03.05 (piątek)
30. Egzamin ósmoklasisty wg zarządzenia; dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów klas 1-7 SP dyrektor,
wicedyrektor,
CKE
14.05 – 16.05
(wtorek-czwartek)
31. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych na I okres z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych zachowania, poinformowanie uczniów i rodziców/opiekunów nauczyciele,
wychowawcy
do 20.05 (poniedziałek)
32. Zebranie z rodzicami nr 5 wg zarządzenia dyrektor 22.05 (środa)
33. Święto Szkoły – festyn Rada Dzielnicy czerwiec
34. Boże Ciało – dzień wolny od pracy MEiN 30.05 (czwartek)
35. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dyrektor 31.05 (piątek)
36. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych i końcowych, poinformowanie uczniów i rodziców/opiekunów wg zasad zawartych w Statucie nauczyciele,
wychowawcy
do 11.06 (wtorek)
37. Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub rodzic 17.06 do godz. 1500
38. Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej wg zarządzenia dyrektor,
wicedyrektorzy
18.06 (wtorek)
39. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację roczną wyników nauczania i zachowania dyrektor,
wicedyrektorzy
18.06 (wtorek)
40. Oddanie świadectw i dyplomów do podpisu dyrektora wychowawcy 18.06 – 19.06
41. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dyrektor,
wicedyrektorzy, wychowawcy
21.06 (piątek)
42. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2023/2024 dyrektor 24.06 (poniedziałek)
43. Rozliczenie nauczycieli z dokumentacji szkolną (wpisy do e-dziennika, arkusze ocen, sprawozdania…) nauczyciele,
wychowawcy
28.06 – 05.07
44. Przerwa wakacyjna MEiN od 01.07
45. Egzaminy poprawkowe wg zarządzenia wicedyrektorzy sierpień
46. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dyrektor sierpień
47. Posiedzenia zespołów nauczycielskich przewodniczący zespołów  sierpień