KALENDARZ

LP. TREŚĆ ZADANIA
ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI
     1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Spotkania uczniów
z wychowawcami – zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (Statut, WSO, regulaminy); ocena zaopatrzenia w podręczniki szkolne (przekazana do biblioteki), omówienie stroju szkolnego, aktualne listy uczniów
dyrektor, wychowawcy 02.09. poniedziałek
godz. 9.00
     2. Klasa 1 SP pasowanie na ucznia dyrektor 02.09. poniedziałek
godz. 10.00
     3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy 02.09. godz.11.00
     4. Rada Pedagogiczna wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 16.09. (poniedziałek)
     5. Zebranie z rodzicami Nr 1 wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 18.09.(środa)
     6. Sprzątanie Świata wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy wrzesień 2019
     7. Przegląd i prolongata legitymacji szkolnych- gospodarz klasy składa rano komplet legitymacji całej klasy i odbiera tego samego dnia wychowawca – uzgadnia z sekretariatem 09.09. –  13.09.
     8. Zakończenie wpisów do e-dzienników, oddanie klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych, planów adaptacyjnych klas 1 i 4 SP,  planów pracy zespołów wychowawcy, nauczyciele 27.09. (piątek)
  9. Wizyta szkół partnerskich w ramach programu Erasmus+ dyrektor, nauczyciele, 07.10. – 11.10
  10. Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wg zarządzenia SU, dyrektor, wicedyrektorzy 14.10. (poniedziałek)
  10. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 31.10. (czwartek)
  11. Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy dyrektor 01.11. (piątek)
  12. Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od pracy dyrektor 11.11 (poniedziałek)
  13. Zebranie  z rodzicami nr 2 nauczyciele 13.11. ( środa)
  14. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna wg zarządzenia dyrektor listopad
  15. Egzaminy próbne klas VIII wg zarządzenia nauczyciele, wychowawcy listopad
  16. Wystawienie przewidywanych ocen za I okres ze wszystkich przedmiotów oraz  nieodpowiednich lub nagannych z zachowania nauczyciele + wychowawcy do 17.12. (wtorek) do 16:00
  17. Konsultacje z rodzicami  wg zarządzenia – wezwanie rodziców uczniów zagrożonych i uzyskanie pisemnego poświadczenia zapoznania się z ocenami ( dołączyć do teczki wychowawcy) dyrektor, wicedyrektorzy 18.12.( środa)
  18. Spotkania świąteczne z wychowawcą, Jasełka. wychowawcy 20.12. (piątek)
  19. Zimowa przerwa świąteczna MEN od 23.12 do 31.12.
ROK 2020
  20. Nowy Rok – dzień wolny od pracy MEN 01.01.(środa)
  21. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 02.01.(czwartek)

03.01 (piątek)

  22. Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy MEN 06.01.(poniedziałek)
FERIE ZIMOWE wg zarządzenia Kuratora Oświaty 13.01. – 24.01.
  23. Wystawienie ocen śródrocznych, poinformowanie uczniów i rodziców wg zasad obowiązujących w Statucie nauczyciele do 29.01.(środa) do 16.00
  24. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rad Pedagogicznych wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 29.01. (środa)klasy 1-3 SP godz. 16.00

30.01. (czwartek) klasy 4-8 godz.14.45

  25. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację śródroczną i podsumowujące pracę szkoły w I okresie wg zarządzenia dyrektor,wicedyrektorzy 31.01.(piątek)
  26. Zebranie Nr 3 wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 05.02.(środa)
II OKRES ( od 03.02.2020)
  27. Dzień Otwarty Szkoły zespół ds. promocji 03.03 (wtorek)
  28. Zebrania z rodzicami  nr 4 wg zarządzenia

zebrania dla klas 8, konsultacje dla klas 1-7

dyrektor, wicedyrektorzy 18.03. (środa)
  29. Rekolekcje Wielkopostne wg zarządzenia księża, katecheci 30.03. – 31.03.
  30. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA MEN 09.04. – 14.04.
  31. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY wg zarządzenia; dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów SP dyrektor, wicedyrektor,

CKE

21.04.–23.04. (wt., śr., czw.)
  32. Wydanie zaświadczeń o gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej wychowawcy P1, P2, P3 do 24.04. (piątek)
  33. 1 maja – dzień wolny od pracy dyrektor 01.05. (piątek)
  34. Święto Konstytucji  – dzień wolny od pracy MEN, dyrektor 03.05. (niedziela)
  35. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych i końcowych oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania. nauczyciele, wychowawcy do 15.05. (piątek) do godz. 16.00
  36. Zebranie z rodzicami nr 5 wg zarządzenia dyrektor 20.05. (środa)
  37. Święto Szkoły – festyn dyrektor, wicedyrektorzy 22.05. (piątek)
  38. Dzień Sportu nauczyciele w-f 01.06 (poniedziałek)
  39. Bal Absolwenta klas VIII wychowawcy, rodzice 10.06. (środa)
  40. Boże Ciało – dzień wolny od pracy MEN, dyrektor 11.06. (czwartek)
  41. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych MEN, dyrektor 12.06. (piątek)
  42. Wystawienie ocen rocznych i końcowych, poinformowanie uczniów i zawiadomienie rodziców przez wychowawców  wg zasad zawartych w Statucie nauczyciele, wychowawcy do 15.06. (poniedziałek) do 16.00
  43. Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub rodzic 16.06. do g.1400
  44. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rady Pedagogicznej wg zarządzenia wicedyrektorzy 16.06.(wtorek)

17.06. (środa)

  45. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację roczną wyników nauczania i zachowania dyrektor 18.06. (czwartek)
  46. Wieczór Laureata klas 4-8 SP wychowawcy, rodzice 23.06. (wtorek)
  47. Oddanie świadectw i dyplomów do podpisu dyrektora wychowawcy 22.06. – 24.06.
  48. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy 26.06. (piątek)
  49. Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020 dyrektor 29.06.(poniedziałek)
  50. Egzaminy poprawkowe wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 26.08-27.08