KALENDARZ

LP. TREŚĆ ZADANIA
ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI
     1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Spotkania uczniów
z wychowawcami – zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (Statut, WZO, regulaminy); informacja o terminie odbioru podręczników szkolnych, omówienie stroju szkolnego, aktualne listy uczniów
dyrektor, wychowawcy 01.09. (czwartek)
godz. 9.00
     2. Uroczystość pasowania uczniów klas 1 połączona z inauguracją roku szkolnego. dyrektor, wychowawcy 01.09. (czwartek)
godz. 10.00
     3.      
    4. Zebranie z rodzicami nr 1 wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 08.09. (czwartek)
    5. Przegląd i prolongata legitymacji szkolnych- gospodarz klasy składa rano komplet legitymacji całej klasy i odbiera tego samego dnia wychowawca – uzgadnia z sekretariatem 12.09. –  16.09.
     6. Zakończenie wpisów do e-dzienników, oddanie klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych, planów adaptacyjnych klas 1 i 4 SP,  planów pracy zespołów wychowawcy, nauczyciele 23.09. (piątek)
 7. Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wg zarządzenia SU, dyrektor, wicedyrektorzy 14.10. (piątek)
  9. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dyrektor 31.10. (poniedziałek)
  8. Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy MEiN 01.11. (wtorek)
  9. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dyrektor 02.11. (środa)
  10. Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od pracy dyrektor 11.11 (piątek)
 11.      
  12. Zebranie  z rodzicami nr 2 nauczyciele 16.11. ( środa)
  13. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna wg zarządzenia dyrektor listopad
  14. Wystawienie przewidywanych ocen za I okres ze wszystkich przedmiotów oraz  nieodpowiednich lub nagannych z zachowania nauczyciele + wychowawcy do 05.12. (poniedziałek) do 16:00
  15. Konsultacje z rodzicami  wg zarządzenia – wezwanie rodziców uczniów zagrożonych i uzyskanie pisemnego poświadczenia zapoznania się z ocenami ( dołączyć do teczki wychowawcy) dyrektor, wicedyrektorzy 07.12.(środa)
  16. Spotkania świąteczne z wychowawcą, Jasełka. wychowawcy 22.12. (czwartek)
  17. Zimowa przerwa świąteczna MEiN od 23.12 – 31.12.
  ROK 2023    
  18. Nowy Rok – dzień wolny od pracy MEiN 01.01.(niedziela)
  19. Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy MEiN 06.01 (piątek)
 20. Koncert Noworoczny nauczyciele styczeń
  21. Wystawienie ocen śródrocznych, poinformowanie uczniów i rodziców wg zasad obowiązujących w Statucie Szkoły nauczyciele do 05.01.(czwartek) do 16.00
  22. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rad Pedagogicznych wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 09.01. (poniedziałek)
klasy 1-3 SP
10.01.( wtorek)
klasy 4-8
  23. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację śródroczną i podsumowujące pracę szkoły w I okresie wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 11.01.(środa)
  24. Zebranie nr 3 wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 12.01.(czwartek)
  FERIE ZIMOWE wg zarządzenia Kuratora Oświaty 16.01. – 29.01.
  III OKRES (od 30.01.2    
  25. Dzień Otwarty Szkoły zespół ds. promocji 01.03 (środa)
  26. Konsultacje z rodzicami uczniów  klas 1-8 dyrektor, wicedyrektorzy 29.03. (środa)
  27. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA MEiN 06.04. – 11.04.
  28. Wydanie zaświadczeń o gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej wychowawcy OP1, OP2 do 28.04. (piątek)
 29. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY wg zarządzenia; dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów SP dyrektor, wicedyrektor,

CKE

23.05.–25.05.
  30. 1 maja – dzień wolny od pracy dyrektor 01.05. (poniedziałek)
  31. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dyrektor 02.05. (wtorek)
  32. Święto Konstytucji  – dzień wolny od pracy MEiN, dyrektor 03.05. (środa)
  33. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych i końcowych oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania. nauczyciele, wychowawcy do 12.05. (piątek) do godz. 16.00
  31. Zebranie z rodzicami nr 5 wg zarządzenia dyrektor 17.05. (środa)
  32. Święto Szkoły – festyn dyrektor czerwiec
  32. Boże Ciało – dzień wolny od pracy MEiN, dyrektor 08.06. (czwartek)
 33. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dyrektor 09.06. (piątek)
 34. Wystawienie ocen rocznych i końcowych, poinformowanie uczniów i zawiadomienie rodziców przez wychowawców  wg zasad zawartych w Statucie nauczyciele, wychowawcy do 16.06. (piątek) do 16.00
  35. Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub rodzic 19.06. do g.1500
  36. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rady Pedagogicznej wg zarządzenia wicedyrektorzy 19.06.(poniedziałek)

20.06. (wtorek)

  37. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację roczną wyników nauczania i zachowania dyrektor 20.06. (wtorek)
  38. Oddanie świadectw i dyplomów do podpisu dyrektora wychowawcy 20.06. – 21.06.
  39. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy 23.06. (piątek)
  40. Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020 dyrektor 26.06.(poniedziałek)
  41. Egzaminy poprawkowe wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy sierpień