DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp:

Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w  sprawie dostępności  ma  zastosowanie do strony internetowej http://sp12gdynia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-03

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych

Informacje dodatkowe- strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek w lewym górnym rogu witryny), a w nim

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia liter,
 • możliwość pomniejszenia liter,
 • podświetlane linki,
 • jasne tło.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności strony jest Maria Śmiełowska-Bohn, e-mail:  m.bohn@sp12gdynia.edu.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu – sekretariat szkoły: 58 6240407, e-mail: sekretariat@sp12.edu.gdynia.pl

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi za brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

81- 629 Gdynia, ul. Stawna 4/6

tel. 58 624 04 07, fax 58 624 23 63

e-mail:sekretariat@sp12.edu.gdynia.pl strona internetowa: www.sp12gdynia.pl

Dostępność architektoniczna:

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia:

 • od ulicy Stawnej (główne) – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wejście posiada podjazd dla wózków, nie jest przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • od parkingu ul. Stawnej – wejście przez pływalnię szkolną, wejście bezprogowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, drzwi otwierane samodzielnie. Wejściem tym, można dostać się na pierwszy i drugi poziom budynku szkoły, windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów również przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze (budynek pływalni),
 • na pierwsze i drugie piętro budynku szkoły można dostać się windą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych,
 • między korytarzami na tym samym poziomie występują przeszkody progi oraz schody, które uniemożliwiają osobie z niepełnosprawnością ruchową (na wózku inwalidzkim) dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych:

 • zastosowano pochylnię dla wózków od strony ulicy Stawnej 4/6,
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, portierni znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Stawnej 4/6.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • na parkingu wyznaczono  miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po zgłoszeniu tego faktu na portierni szkoły.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

 • szkoła nie posiada tłumacza języka migowego,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.